Home
|
Calculator
|
Legislatie
|
Asigurari
|
Concept
|
Traditie
|
Societati
|
Analiza
|
Intrebari
|
International
|
Jobs
|
Contact
 Luni 22  Septembrie  2014  
egislatie
Legi din domeniul asigurarilor
Legea 136/1995
Legea 32/2000
Norme CSA
Ordine CSA
Stiri   
Interne     Externe
Legaturi utile  
Va recomandam
Legislatie
CASCO
Analiza
Calculator RCA online
Dictionar
Jobs
  Termeni si conditii
 Politica de confidentialitate
Comunicat   
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Societati de asigurare
Va propunem
Termeni si conditii
 Politica de confidentialitate
Feedback
E-mail

Rezolutie video
1024x768 pixeli,
High Color, Internet
Explorer ver. min. 5.0
Copyrightę 1999 - 2011 ROMASIG

 
asigurare rca ieftin

Legea 32 din 03 apr 2000               


    privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 148 din 10 aprilie 2000.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 CAPITOLUL I-II
 CAPITOLUL III-IV
 CAPITOLUL V-VII
 CAPITOLUL VIII-IX
Asigurari : Legi, norme si ordine

        Capitolul I- obiectul legii, intelesul unor termeni si categorii de asigurare

      art. 1. - prezenta lege reglementeaza: organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si a intermediarilor in asigurari, organizarea si functionarea comisiei de supraveghere a asigurarilor, supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care desfasoara activitatea in sau din romania, supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari si reasigurari, precum si a altor activitati in legatura cu acestea.

      art. 2. - in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
      1. activitatea de asigurare - activitatea exercitata in sau din romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;
      2. agent de asigurare - persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare;
      3. asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;
      4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul;
      5. asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare;
      6. broker de asigurare - persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor;
      7. catastrofa - un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp;
      8. coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta;
      9. fond de rezerva liber varsat - totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;
     10. actionari semnificativi - actionarii care, singuri ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane, detin cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor;
     11. persoane semnificative - administratorii si directorul general;
     12. portofoliu de asigurari - totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator;
     13. prime brute subscrise - primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
     14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare;
     15. prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
     16. prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;
     17. reasigurare - operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator;
     18. retinere proprie - partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii;
     19. societate mutuala de asigurari - persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.

      art. 3. -
     (1) activitatea de asigurare se grupeaza in:
      a) asigurari de viata;
      b) asigurari generale.
     (2) clasele de asigurari aferente categoriilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin norme.

        Capitolul II- Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

      art. 4. -
     (1) punerea in executare a prezentei legi, supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor sale revin comisiei de supraveghere a asigurarilor, in scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare in romania.
     (2) se infiinteaza Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, autoritate administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul bucuresti, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
     (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul romaniei.
     (4) pentru nevoile comisiei de supraveghere a asigurarilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le infiinteaza, guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale vor atribui acesteia in administrare imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public de interes national sau local, dupa caz, in termen de 60 de zile de la cererea comisiei de supraveghere a asigurarilor.
     (5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este condusa de un consiliu format din 5 persoane, respectiv presedinte, vicepresedinte si 3 membri.
     (6) structura organizatorica si de personal a comisiei de supraveghere a asigurarilor, atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele de ordine interioara, adoptate de consiliul comisiei de supraveghere a asigurarilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
     (7) membrii consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor sunt numiti de parlament, in sedinta comuna a celor doua camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finante si banci ale senatului si camerei deputatilor. presedintele si vicepresedintele se nominalizeaza pe functii in lista de propuneri care se supune spre aprobare parlamentului.
     (8) numirea membrilor consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de comisiile pentru buget, finante si banci ale senatului si camerei deputatilor.
     (9) revocarea consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor, in totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii definite la alin. (8).
     (10) durata mandatului de membru al consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit.
     (11) primii membri ai consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel incat in fiecare an sa expire mandatul unuia dintre ei.
     (12) presedintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepresedintele pentru un mandat de 4 ani.
     (13) membrii ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
     (14) in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare mentionate la alin. (8) vor propune persoana care urmeaza sa fie numita de parlament pentru durata restanta a mandatului.
     (15) se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata de 90 de zile consecutive.
     (16) membrii consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
     a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si o vechime de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara si/sau de asigurari si reasigurari;
     b) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
     c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica sau privata, cu exceptia activitatii didactice in invatamantul superior;
     d) sa nu fie membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii comisiei de supraveghere a asigurarilor, sau actionari semnificativi ai acestora;
     e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
     f) sa nu aiba cazier judiciar.
     (17) calitatea de membru al consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor inceteaza in urmatoarele situatii:
     a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
     b) prin demisie;
     c) prin revocarea de catre parlament;
     d) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (16);
     e) prin inlocuire, conform alin. (14).
     (18) membrii consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor au obligatia sa notifice de indata, in scris, parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (16); pana la decizia parlamentului membrul consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor este suspendat de drept.
     (19) presedintele este reprezentantul de drept al comisiei de supraveghere a asigurarilor, ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public.
     (20) in cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea comisiei de supraveghere a asigurarilor revine de drept vicepresedintelui.
     (21) daca atat presedintele, cat si vicepresedintele se afla in imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea comisiei de supraveghere a asigurarilor va fi asigurata de decanul de varsta dintre cei 3 membri.
     (22) consiliul comisiei de supraveghere a asigurarilor delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele.
     (23) hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv.
     (24) hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor, membrii care au votat impotriva si cei absenti putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.
     (25) in exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va colabora cu alte autoritati publice sau cu institutii straine, avand ca obiect reglementarea sau supravegherea pietelor de asigurari, in vederea realizarii protectiei asiguratilor, a potentialilor asigurati si a transparentei pietei asigurarilor.
     (26) pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme, avize si decizii, sub semnatura presedintelui, dupa deliberare in sedinte, tinute conform dispozitiile alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28).
     (27) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui, iar actele individuale sunt deciziile si avizele.
     (28) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor consulta colegiul alcatuit din reprezentantii asociatiilor profesionale ale operatorilor de pe piata de asigurari.
     (29) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are in structura sa personal de specialitate compus din economisti, juristi, experti contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum si din alte persoane calificate in domeniul asigurarilor si finantelor.
     (30) consiliul comisiei de supraveghere a asigurarilor stabileste prin decizie salarizarea membrilor sai si a personalului de specialitate, avand in vedere nivelul remuneratiei acordate unor posturi similare de pe piata de asigurari.

      art. 5. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are urmatoarele atributii:
     a) elaboreaza sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu activitatea de asigurare;
     b) supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor, in vederea protejarii intereselor asiguratilor sau ale potentialilor asigurati, scop in care poate dispune efectuarea de controale ale activitatii asiguratorilor sau brokerilor de asigurare;
     c) ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;
     d) participa in calitate de membru la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta romania la conferinte si intalniri internationale referitoare la supravegherea in asigurari;
     e) aproba actionarii semnificativi si persoanele semnificative ale asiguratorului, in conformitate cu criteriile stabilite prin norme;
     f) aproba divizarea sau fuzionarea unui asigurator inregistrat in romania;
     g) aproba transferul de portofoliu;
     h) poate solicita prezentarea de informatii si documente referitoare la activitatea de asigurare, atat de la asiguratori, cat si de la orice alta persoana care are legatura cu activitatea acestora;
     i) participa la elaborarea planului de conturi, a normelor si a metodelor contabile, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari;
     j) indeplineste alte atributii prevazute de lege.

      art. 6. -
     (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate dezvalui informatii obtinute in timpul exercitarii atributiilor sale.
     (2) obligatia de confidentialitate prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul in care informatia este data:
     a) cu acordul scris al asiguratorului implicat;
     b) la solicitarea instantei judecatoresti;
     c) in interesul asiguratilor.

      art. 7. -
     (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va prezenta parlamentului, in termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar, un raport asupra pietei asigurarilor din romania, precum si o informare privind activitatile desfasurate.
     (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurari si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.

      art. 8. -
     (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme in aplicarea prevederilor prezentei legi.
     (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite decizii prin care:
     a) impune interdictii, acorda, suspenda sau retrage autorizatii;
     b) modifica sau revoca conditii, cerinte sau termeni impusi de aceasta prin actele sale;
     c) aproba divizarea sau fuzionarea asiguratorilor;
     d) aproba transferul de portofoliu de asigurari;
     e) aproba persoanele care vor examina activitatea de asigurari de viata;
     f) aproba actionarii semnificativi si persoanele semnificative ale asiguratorului;
     g) aproba componenta corpului expertilor in asigurari, care functioneaza pe langa ea, si avizeaza statutul acestuia;
     h) stabileste salarizarea membrilor consiliului comisiei de supraveghere a asigurarilor si a personalului sau, cu respectarea dispozitiilor art. 4;
     i) dispune efectuarea actiunilor de analiza, indrumare si control la societatile din sfera de reglementare si supraveghere;
     j) da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri;
     k) constata si aplica sanctiuni operatorilor din domeniu pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor si deciziilor de aplicare a acesteia.
     (3) avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicatii asupra acesteia.

      art. 9. -
     (1) normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu atributiile prevazute in prezenta lege vor fi publicate in monitorul oficial al romaniei, partea i.
     (2) deciziile si avizele nu sunt supuse publicarii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si d).

      art. 10. -
     (1) constituie venit la bugetul comisiei de supraveghere a asigurarilor:
     a) taxele si majorarile prevazute la art. 13 si 36;
     b) veniturile provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.
     (2) excedentul bugetului comisiei de supraveghere a asigurarilor se reporteaza in anul urmator.


oncept
Conceptul de asigurare
Modalitatea de actiune
Functiile asigurarii
Elementele tehnice ale asigurarii
Procesul de transfer al riscului
sigurari
Tipuri de asigurari
Agenti de asigurari
Brokeri de asigurari
Manageri de risc
raditie
Primele forme de organizare
Evolutie
Organizatii
Societati de asigurare
Pool-uri si asociatii
naliza
Analiza pietei 2005
Analiza pietei 2004
Analiza pietei 2003
Analiza pietei 2002
Analiza pietei 2001
Analiza pietei 2000
ocietati
Societati de asigurare
Top 10
Imagine
Comunicat de presa
nternational
Asigurari la nivel international
Reasigurare
Programe internationale
Globalizare
ntrebari
Cele mai frecvente intrebari din domeniul asigurarilor
Dictionar
alculator
Calculati online cat costa o polita de asigurare
Comanda RCA online
Asistenta medicala
obs
Cauti un job in asigurari?
      Gasesti la portaldeasigurari.ro!
 
Home
|
Concept
|
Legislatie
|
Traditie
|
Asigurari
|
Societati
|
Analiza
|
Intrebari
|
International
|
Calculator
|
Jobs
|
Contact