Home
|
Calculator
|
Legislatie
|
Asigurari
|
Concept
|
Traditie
|
Societati
|
Analiza
|
Intrebari
|
International
|
Jobs
|
Contact
 Miercuri 17  Septembrie  2014  
egislatie
Legi din domeniul asigurarilor
Legea 136/1995
Legea 32/2000
Norme CSA
Ordine CSA
Stiri   
Interne     Externe
Legaturi utile  
Va recomandam
Legislatie
CASCO
Analiza
Calculator RCA online
Dictionar
Jobs
  Termeni si conditii
 Politica de confidentialitate
Comunicat   
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Societati de asigurare
Va propunem
Termeni si conditii
 Politica de confidentialitate
Feedback
E-mail

Rezolutie video
1024x768 pixeli,
High Color, Internet
Explorer ver. min. 5.0
Copyrightę 1999 - 2011 ROMASIG

 
asigurare rca ieftin

Legea 136 din 29 dec 1995               


    privind asigurarile si reasigurarile in Romania. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 303 din 30 decembrie 1995.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  CAPITOLUL I-II
  CAPITOLUL III-IV
  CAPITOLUL V-VI
Asigurari : Legi, norme si ordine

        Capitolul I- dispozitii generale

      art. 1. - in Romania, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor facultative si obligatorii, precum si a operatiunilor de reasigurare, de societati comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori.

      art. 2. - in asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare.

      art. 3. - in asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin prezenta lege.

      art.  4. - este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidentare de autovehicule.

      art. 5. - asigurarea obligatorie se practica numai de asiguratorii autorizati de oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare. asiguratorii care au primit autorizarea prevazuta la alineatul precedent au obligatia sa realizeze asigurarea, eliberand un inscris probator al asigurarii.

      art. 6. - operatiunile de reasigurare completeaza activitatea de asigurare prin cedarea si primirea unor riscuri pe piata interna si internationala de asigurari. cedarea in reasigurare pe piata internationala se va face numai in masura in care riscurile care fac obiectul reasigurarii nu pot fi plasate pe piata interna. in operatiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat, si reasigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de reasigurare.

      art. 7. - persoanele fizice si juridice romane incheie contractele de asigurare cu societati stabilite in romania, cu exceptia cazurilor in care asigurarile solicitate nu se practica pe piata interna. oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare face publica lista societatilor autorizate sa functioneze in romania si felurile de asigurari practicate.

      art. 8. - constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor si a sumelor asigurate se efectuaza in conditiile legii, pentru asigurarile obligatorii sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurarilor facultative.

        Capitolul II- contractul de asigurare

       sectiunea 1 - incheierea contractului. drepturi si obligatii

      art. 9. - prin contractul de asigurare, asiguratorul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuarea indemnizatie, in limitele si in termenele convenite.

      art. 10. - contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si va cuprinde: - numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante; - obiectul asigurarii: bunuri, persoane si raspundere civila; - riscurile ce se asigura; - momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului; - primele de asigurare; - sumele asigurate; - alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor. contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.

      art. 11. - dovada incheierii contractului de asigurare rezulta si din emiterea si trimiterea unui document de asigurare, cum ar fi politia sau certificatul, cererea de plata a primei ori din inscrisul prin care se manifesta vointa asiguratorului de a incheia contractul.

      art. 12. - documentul de asigurare poate fi, dupa caz, nominal, la ordin sau la purtator.

      art. 13. - persoana care urmeaza sa incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulare de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste. daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea.

      art. 14. - daca, inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratorului, procedura riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se realizeaza de drept.

      art. 15. - plata primelor se face la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei alte clauze inscrise in contractul de asigurare, stabilita intre parti.

      art. 16. - dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind polita de asigurare, chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

      art. 17. - daca nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sunt platite in termenul prevazut in contractul de asigurare.

      art. 18. - asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

      art. 19. - asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare. in caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

      art. 20. - in cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate. dispozitiile alineatului precedent se aplica, daca partile convin, si in cazul in care riscul asigurat a fost produs de catre:
      a) persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
      b) prepusii asiguratorului sau ai beneficiarului.

      art. 21. - in cazul in care contractul de asigurare este modificat, prin acordul partilor, denuntat ori este reziliat, plata ori, dupa caz, restituirea primelor se va face conform contractului de asigurarea sau hotararii judecatoresti.

      art. 22. - in limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de procedura pagubei. asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut la alineatului precedent. asiguratorul poate renunta, in totalitate sau in parte, la exercitarea dreptului prevazut la alin. 1, conform contractului de asigurare, cu exceptia cazului cand paguba a fost produsa cu intentie.

      art. 23. - asiguratorul poate opune titularului sau detinatorului documentului de asigurare ori tertului sau beneficiarului, care invoca drepturi derivand din acesta, toate exceptiile care sunt opozabile contractului initial.

       sectiunea a 2-a - asigurarea de bunuri

      art. 24. - in asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la procedura riscului asigurat sa plateasca asiguratului, beneficiarului desemnat sau celor in drept o despagubire.

      art. 25. - asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat.

      art. 26. - asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat. asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut. in cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.

      art. 27. - despagubirile ce se platesc de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea, daca nu s-a prevazut altfel in contractul de asigurare. in contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator.

      art. 28. - in cazul in care contractul de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii bunului, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului, daca nu s-a convenit altfel prin contract.

      art. 29. - in cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului. asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atat la incheierea contractului de asigurare, cat si pe parcursului executarii acestuia.

      art. 30. - in lipsa de prevedere contrara in contractul de asigurare, in cazul in care bunul asigurat este instrainat, contractul de asigurare se reziliaza.

       sectiunea a 3-a - asigurarea de persoane

      art. 31. - in asigurarea de persoane, asiguratorul se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca o suma asigurata. asigurarea in vederea unui risc privind o alta persoana decat aceea care a incheiat contractul de asigurare se poate incheia potrivit contractului de asigurare.

      art. 32. - suma asigurata se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. in cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, suma asigurata se plateste mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiar.

      art. 33. - desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului ori prin testament. inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii contractului, in modul prevazut la alineatul precedent.

      art. 34. - daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate.

      art. 35. - asiguratorul nu datoreaza suma asigurata, daca riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratul in termen de 2 ani de la incheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in contractul de asigurare. daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asiguratului se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor.

      art. 36. - in asigurarile la care se constituie rezerve de prime, asiguratul poate sa inceteze plata primelor cu dreptul de a mentine contractul la o suma asigurata redusa de a-l rezilia, solicitand restituirea rezervei constituite, conform contractului de asigurare.

      art. 37. - asiguratul poate sa ceara repunerea in vigoare a asigurarii la care se constituie rezerva de prime, in cazurile prevazute in contractul de asigurare.

      art. 38. - suma asigurata de datoreaza, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului, din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de catre cei raspunzatori de producerea, precum si de sumele primite de la asigurator in temeiul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule. creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului.

      art. 39. - prin contractul de asigurare se poate prevedea ca sumele asigurate sa fie platite asiguratilor pe baza de amortizare sau in alte modalitati.

      art. 40. - drepturile asiguratilor asupra sumelor rezultand din rezerva de prime ce se constituie la asigurarile de persoane pentru obligatii de plata scadente in viitor nu sunt supuse prescriptiei.

       sectiunea a 4-a - asigurarea de raspundere civila

      art. 41. - in asigurarea de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil. prin contractul de asigurare se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altor persoane decat a celei care a incheiat contractul.

      art. 42. - drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de procedura pagubei. asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.

      art. 43. - despagubirea se stabileste pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, potrivit contractului de asigurare ori prin hotarare judecatoreasca. pentru stabilirea despagubirii, in cazul evenimentelor petrecute pe teritoriul romaniei, partile sunt obligate, daca nu ajung la intelegere, sa supuna litigiul solutionarii unui organ de jurisdictie roman.

      art. 44. - asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului. despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

       sectiunea a 5-a - alte asigurari

      art. 45. - dispozitiile prezentului capitol se aplica si in cazul incheierii altor asigurari, in masura in care, prin lege sau prin acorduri internationale la care romania este parte, nu se prevede altfel. - dispozitiile prezentului capitol se aplica si in cazul incheierii altor asigurari, in masura in care, prin lege sau prin acorduri internationale la care romania este parte, nu se prevede altfel.

       sectiunea a 6-a - reasigurarea

      art. 46. - prin reasigurare:
      a) asiguratorul, in calitate de reasigurator, primeste prime de reasigurare, in schimbul carora contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii;
      b) asiguratorul, in calitate de reasigurat, cedeaza prime de reasigurare, in schimbul carora reasiguratorul contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii.

      art. 47. - reasigurarea nu stinge obligatiile asiguratorului si nu stabileste nici un raport juridic intre asigurat si reasigurator.oncept
Conceptul de asigurare
Modalitatea de actiune
Functiile asigurarii
Elementele tehnice ale asigurarii
Procesul de transfer al riscului
sigurari
Tipuri de asigurari
Agenti de asigurari
Brokeri de asigurari
Manageri de risc
raditie
Primele forme de organizare
Evolutie
Organizatii
Societati de asigurare
Pool-uri si asociatii
naliza
Analiza pietei 2005
Analiza pietei 2004
Analiza pietei 2003
Analiza pietei 2002
Analiza pietei 2001
Analiza pietei 2000
ocietati
Societati de asigurare
Top 10
Imagine
Comunicat de presa
nternational
Asigurari la nivel international
Reasigurare
Programe internationale
Globalizare
ntrebari
Cele mai frecvente intrebari din domeniul asigurarilor
Dictionar
alculator
Calculati online cat costa o polita de asigurare
Comanda RCA online
Asistenta medicala
obs
Cauti un job in asigurari?
      Gasesti la portaldeasigurari.ro!
 
Home
|
Concept
|
Legislatie
|
Traditie
|
Asigurari
|
Societati
|
Analiza
|
Intrebari
|
International
|
Calculator
|
Jobs
|
Contact